Regulamin 15. Dycha Justynów-Janówka (2024)

Dodano: 06.02.2018 22:10

1. Cel biegu.

- popularyzacja aktywnego trybu życia

- promocja miejscowości Justynów i Janówka.

 

2. Organizator

- Stowarzyszenie Rozwoju Justynowa i Janówki.

 

3. Termin i miejsce

- 01.06.2024 (sobota)

- start i meta - boisko LZS Justynów – 95-020 Justynów, ul. Główna 82

- biuro zawodów na terenie LZS Justynów

- w godzinach 9.00-12.15 dla biegu głównego i marszu Nordic Walking

- w godzinach 9.00-10.30 dla biegów dzieci

- parkingi przy ulicach Justynowa

- szatnia i przechowalnia na terenie boiska, od godz. 9.00 do zakończenia biegu.

 

4. Program szczegółowy

11:00 – 12:15 biegi dzieci

Biegi dzieci odbędą się na następujących dystansach:

D0: 2017 i młodsi - ok. 200m 

D1: roczniki 2015-2016 – ok. 250m

D2: roczniki 2013-2014 – 1 okrążenie wokół boiska (ok. 300m)

D3: roczniki 2011-2012 – 1 okrążenie wokół boiska (ok. 300m)

D4: roczniki 2009-2010 – 2 okrążenia wokół boiska (ok. 600m)

Bezpośrednio po każdym z biegów dzieci odbędą się dekoracje zwycięzców.

13:00 start biegu głównego

13:05 start marszu Nordic Walking na dystansie ok. 7 km

około 14:30 dekoracje zawodników

 

5. Trasa

- dystans ok. 10 km, dukty leśne 90 %. Trasa pofałdowana

- marsz Nordic Walking – dystans ok. 7 km na części trasy biegu głównego

- na trasie punkt z wodą

- pomiar czasu elektroniczny

- pomiar czasu odbędzie się za pomocą zwrotnych chipów mocowanych do sznurówki buta

- brak chipa przy sznurówce buta jest jednoznaczny z dyskwalifikacją zawodnika

- nieuwzględnienie zawodnika w wynikach biegu wynikające z błędnie zamocowanego chipa nie stanowi podstawy do protestu

- w przypadku umieszczenia chipa w innym miejscu, jakiekolwiek uwagi do wyników będą od razu odrzucane

- każdy zawodnik powinien zwrócić chip na mecie

- do klasyfikacji generalnej liczy się czas brutto.

 

6.  Warunki uczestnictwa

- w biegu mogą wziąć udział zawodnicy, którzy w dniu startu ukończyli 16-ty rok życia i przedstawią w biurze zawodów aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w biegu lub złożą oświadczenie o udziale w biegu, na własną odpowiedzialność

- każdy zawodnik w celu odbioru numeru startowego będzie musiał przyjść do biura zawodów z wydrukowaną i podpisaną kartą zgłoszeniową, która zostanie udostępniona mu w panelu administracyjnym na stronie zapisów najpóźniej na 3 dni przed zawodami. Kartę zgłoszeniową należy wydrukować z konta na stronie zapisy.inessport.pl – po zalogowaniu należy wejść w zakładkę moje konto – nadchodzące wydarzenia – pobierz kartę zgłoszeniową

- każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem biegu i zobowiązany jest do jego przestrzegania.

- wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów. Zawodnik musi posiadać podczas weryfikacji dowód tożsamości

- osoby w wieku 16-18 lat (które w dniu biegu nie osiągnęły pełnoletniości) zobowiązane są do posiadania pozwolenia na udział w biegu od rodziców lub prawnych opiekunów z ich podpisem i nr. PESEL. Warunkiem dopuszczenia do startu jest obecność rodzica lub opiekuna wraz z dowodem osobistym w momencie weryfikacji zawodnika w biurze zawodów

- podczas biegu zawodnicy muszą posiadać numery startowe przypięte z przodu koszulki

- na liście startowej widoczni będą tylko zawodnicy z opłaconym wpisowym

- organizator zapewnia opiekę medyczną podczas biegu

- ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków leży w gestii zawodników.

- limit uczestników – 300 osób w biegu głównym i w marszu Nordic Walking (łącznie). Decyduje kolejność wpłat wpisowego na konto organizatora.

- limit uczestników biegów dzieci wynosi: 200. Decyduje kolejność wpłat wpisowego na konto organizatora.

 

Zapisy dzieci na stronie internetowej (150 miejsc) i w biurze zawodów (50 miejsc) w dniu zawodów w godzinach 9:00-10:30.

7. Zgłoszenia

- internetowe do 27.05.2024 (23:59) pod adresem www.justynow-janowka.pl

- w biurze zawodów do czasu zamknięcia biura

- zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko, adres, datę urodzenia, klub sportowy, wiek

- opłata startowa wynosi (dotyczy zawodników z nadanym numerem startowym):

Bieg główny oraz marsz Nordic Walking

Pierwszych 100 zapisanych zawodników

55,00 zł

Zawodnicy od 101 – 200 z opłaconym wpisowym

65,00 zł

Zawodnicy od 201 – 300 z opłaconym wpisowym

75,00 zł

W dniu zawodów (w przypadku wolnych miejsc)

90,00 zł

------------------------------------------------------

----------

Biegi dzieci

20,00 zł

Po dokonaniu zgłoszenia, system przekierowuje na stronę Przelewy24, przez którą należy dokonać opłaty startowej. Płatności można dokonać również po zalogowaniu w serwisie zapisy.inessport.pl – zakładka moje konto – płatności.

Opłaty startowe następują online jako finalizacja zgłoszenia uczestnictwa.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminy realizacji przelewów bankowych i pocztowych.

Za dzień zapłaty uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto organizatora.

Dokonanie opłaty startowej jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu imprezy.

W ramach opłaty startowej zawodnik otrzymuje:

- numer startowy

- wodę mineralną lub napój izotoniczny

- posiłek po zakończeniu biegu

- medal na mecie

- pamiątkowa koszulka (rozmiary możliwe do wyboru do dn. 30.04.2024)

- elektroniczny pomiar czasu.

Opłata startowa nie podlega zwrotowi.

Istnieje możliwość przeniesienia opłaty startowej na innego uczestnika, którego wskaże zawodnik znajdujący się na liście startowej pod warunkiem zgłoszenia się tego uczestnika do systemu zapisów. Zmianę taką można dokonać do dnia 27.05.2024 (23:59) poprzez formularz zgłoszeniowy na stronie zapisy.inessport.pl. Rozliczenie wpłaty osoby rezygnującej dokonują osoby zainteresowane między sobą. 

 

Rodzic zgłaszający dziecko do biegu musi posiadać konto na stronie www.zapisy.inessport.pl oraz w zakładce „moje konto” dodać dane dziecka (dzieci), które będzie zgłaszał do biegu.

Stowarzyszenie nie wystawia faktury VAT za uczestnictwo w biegu. Wystawiamy rachunek potwierdzający zapłatę opłaty startowej.

 

8. Klasyfikacja

Generalna kobiet i mężczyzn w biegu na 10 km i marszu Nordic Walking

Klasyfikacja w kategoriach wiekowych:

K20, K30, K40, K50, K60, K70

M20, M30, M40, M50, M60, M70

Kategorie wiekowe nie łączą się z kategorią OPEN.

Warunkiem koniecznym do klasyfikacji w danej kategorii jest udział min 3 klasyfikowanych osób. Jeżeli w danej kategorii nie będzie klasyfikowane min 3 osoby to osoby zostaną przeniesione do kategorii młodszej.

9. Postanowienia końcowe

- koszty organizacji biegu ponoszą organizatorzy

- bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne

- zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych na wewnętrzne potrzeby organizatora biegu w związku z jego realizacją, oraz wykorzystanie tych danych w materiach informacyjnych i reklamowych. W tym również publikowanie wyników biegu zawierające imię, nazwisko, datę urodzenia, miejscowość i klub sportowy

- podanie danych osobowych oraz wyrażenie zgody na ich przetwarzanie jest dobrowolne, lecz ich niepodanie lub brak zgody na ich przetwarzanie uniemożliwia udział w biegu.

- interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora. 

10. Kontakt

Mail: bieg.dycha@gmail.com

Dyrektor biegu: Krzysztof Józefowicz


Trucht.com

Partnerzy imprezy:

Patroni medialni: