Regulamin 13. Dycha Justynów-Janówka (2022)

Dodano: 06.02.2018 23:10

1. Cel biegu.

- popularyzacja aktywnego trybu życia

- promocja miejscowości Justynów i Janówka.

 

2. Organizator

- Stowarzyszenie Rozwoju Justynowa i Janówki.

 

3. Termin i miejsce

- 01.05.2022 (niedziela)

- start i meta - boisko LZS Justynów – 95-020 Justynów, ul. Główna 82

- biuro zawodów na terenie LZS Justynów

- w godzinach 9.00-12.15 dla biegu głównego i marszu Nordic Walking

- w godzinach 9.00-10.30 dla biegów dzieci

- parkingi przy ulicach Justynowa

- szatnia i przechowalnia na terenie boiska godz. 9.00 do zakończenia biegu.

 

4. Program szczegółowy

11:00 – 12:20 biegi dzieci

Biegi dzieci odbędą się na następujących dystansach:

-przedszkolaki – ok. 200m (roczniki młodsze niż 2016)

-roczniki 2014-2015 – ok. 300m

-roczniki 2012-2013 – 1 okrążenie wokół boiska

-roczniki 2009-2011 – 1 okrążenie wokół boiska

-roczniki 2007-2008 – 2 okrążenia wokół boiska 

Bezpośrednio po każdym z biegów dzieci odbędą się dekoracje zwycięzców.

13:00 start biegu głównego

13:05 start marszu Nordic Walking na dystansie ok. 7 km

około 14:30 dekoracje zawodników

 

5. Trasa

- dystans ok. 10 km, dukty leśne 90 %. Trasa pofałdowana

- marsz Nordic Walking – dystans ok. 7 km na części trasy biegu głównego

- na trasie punkt z wodą

- pomiar czasu elektroniczny

- pomiar czasu odbędzie się za pomocą zwrotnych chipów mocowanych do sznurówki buta

- brak chipa przy sznurówce buta jest jednoznaczny z dyskwalifikacją zawodnika

- każdy zawodnik powinien zwrócić chip na mecie

- do klasyfikacji generalnej liczy się czas brutto.

 

6.  Warunki uczestnictwa

- w biegu mogą wziąć udział zawodnicy, którzy w dniu startu ukończyli 16-ty rok życia i przedstawią w biurze zawodów aktualne zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do udziału w biegu lub złożą oświadczenie o udziału w biegu, na własną odpowiedzialność

- każdy zawodnik w celu odbioru numeru startowego będzie musiał przyjść do biura zawodów z wydrukowaną i podpisaną kartą zgłoszeniową, która zostanie udostępniona mu w panelu administracyjnym na stronie zapisów najpóźniej na 3 dni przed zawodami. Kartę zgłoszeniową należy wydrukować z konta na stronie zapisy.inessport.pl – po zalogowaniu należy wejść w zakładkę moje konto – nadchodzące wydarzenia – pobierz kartę zgłoszeniową

- każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem biegu i zobowiązany jest do jego przestrzegania.

- wszyscy zawodnicy muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów. Zawodnik musi posiadać podczas weryfikacji dowód tożsamości

- osoby w wieku 16-18 lat (które w dniu biegu nie osiągnęły pełnoletniości) zobowiązane są do posiadania pozwolenia na udział w biegu od rodziców lub prawnych opiekunów z ich podpisem i nr. PESEL. Warunkiem dopuszczenia do startu jest obecność rodzica lub opiekuna wraz z dowodem osobistym w momencie weryfikacji zawodnika w biurze zawodów

- w strefie zawodów (biuro, start i meta, bufet) zawodnicy zobowiązani są do zakrywania ust i nosa za pomocą maseczki w przypadku braku możliwości utrzymywania dystansu 1.5m pomiędzy osobami

- w strefach zawodów organizator może sprawdzać temperaturę ciała uczestnikom, w przypadkach objawów chorobowych w porozumieniu ze służbami medycznymi organizator zastrzega sobie możliwość niedopuszczenia zawodnika do startu

- zawodników obowiązywać będą aktualne obostrzenia związane z sytuacją pandemiczną COVID-19

- podczas biegu zawodnicy muszą posiadać numery startowe przypięte z przodu koszulki

- na liście startowej widoczni będą tylko zawodnicy z opłaconym wpisowym

- organizator zapewnia opiekę medyczną podczas biegu

- ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków leży w gestii zawodników.

- limit uczestników – 500 osób w biegu głównym i w marszu Nordic Walking (łącznie). Decyduje kolejność wpłat wpisowego na konto organizatora.

- limit uczestników – 300 osób w biegu głównym i w marszu Nordic Walking (łącznie). Decyduje kolejność wpłat wpisowego na konto organizatora. Liczba pakietów dostępna w biurze zawodów: 44. (data edycji: 25.04.2022)

- dla dzieci zostanie przygotowanych 200 pakietów startowych.

 

Zapisy dzieci na stronie internetowej (150 miejsc) i w biurze zawodów (50 miejsc) w dniu zawodów w godzinach 9:00-10:30.

 

7. Zgłoszenia

- internetowe do 24.04.2022 (23:59) pod adresem www.justynow-janowka.pl

- w biurze zawodów do czasu zamknięcia biura

- zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko, adres, datę urodzenia, klub sportowy, wiek

- organizator w celu wypełnienia zobowiązań wynikających z Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem epidemii, będzie zbierał informacje dotyczące szczepień przeciwko COVID w celu weryfikacji limitu osób mogących wziąć udział w imprezie. Informacje będą przechowywane przez okres 3 miesięcy po czym zniszczone. W związku z tym podczas rejestracji do 13. Dychy Justynów-Janówka, każdy z uczestników proszony jest o złożenie oświadczenia czy został zaszczepiony przeciwko COVID-19

- opłata startowa wynosi (dotyczy zawodników z nadanym numerem startowym):

Bieg główny oraz marsz Nordic Walking

Pierwszych 150 zapisanych zawodników

40,00 zł

Zawodnicy od numeru 151-299

45,00 zł

Zawodnicy od numeru 300

50,00 zł

W dniu zawodów (w przypadku wolnych miejsc)

55,00 zł

----------------------------------------------------------------

----------

Biegi dzieci

10,00 zł

Po dokonaniu zgłoszenia, system przekierowuje na stronę Dotpay, przez którą należy dokonać opłaty startowej. Płatności można dokonać również po zalogowaniu w serwisie zapisy.inessport.pl – zakładka moje konto – płatności.

Opłaty startowe następują on-line jako finalizacja zgłoszenia uczestnictwa.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminy realizacji przelewów bankowych i pocztowych.

Za dzień zapłaty uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto organizatora.

Dokonanie opłaty startowej jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu imprezy.

 

W ramach opłaty startowej zawodnik otrzymuje:

- numer startowy

- wodę mineralną lub napój izotoniczny

- posiłek po zakończeniu biegu

- medal na mecie

- elektroniczny pomiar czasu.

Opłata startowa nie podlega zwrotowi.

 

Istnieje możliwość przeniesienia opłaty startowej na innego uczestnika, którego wskaże zawodnik znajdujący się na liście startowej pod warunkiem zgłoszenia się tego uczestnika do systemu zapisów. Zmianę taką można dokonać do dnia 24.04.2022 (23:59). Rozliczenie wpłaty osoby rezygnującej dokonują osoby zainteresowane między sobą.

 

8. Klasyfikacja

Generalna kobiet i mężczyzn w biegu na 10 km i marszu Nordic Walking

Klasyfikacja w kategoriach wiekowych:

K20, K30, K40, K50, K60, K70

M20, M30, M40, M50, M60, M70

 

Nagrody nie łączą się z kategorią OPEN.

Warunkiem koniecznym do klasyfikacji w danej kategorii jest udział min 3 klasyfikowanych osób. Jeżeli w danej kategorii nie będzie klasyfikowane min 3 osoby to osoby zostaną przeniesione do kategorii młodszej.

 

9. Postanowienia końcowe

- koszty organizacji biegu ponoszą organizatorzy

- bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne

- zawodnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych na wewnętrzne potrzeby organizatora biegu w związku z jego realizacją, oraz wykorzystanie tych danych w materiach informacyjnych i reklamowych. W tym również publikowanie wyników biegu zawierające imię, nazwisko, datę urodzenia, miejscowość i klub sportowy

- interpretacja niniejszego regulaminu należy do organizatora.

Bieg odbędzie się z uwzględnieniem obowiązujących na dzień biegu obostrzeń wynikających z Rozporządzeń Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.

Uczestnik zapisując się na 13. Dychę Justynów-Janówka i akceptując niniejszy regulamin oświadcza, że nie będzie wnosił żadnych roszczeń w stosunku do Organizatora w razie zakażenia wirusem SARS-COV-2 podczas wydarzenia.

Uczestnik ma obowiązek pozostawić swoje dane kontaktowe w celu ułatwienia służbom sanitarny dochodzenia epidemiologicznego na wypadek wykrycia, że osoba zakażona brała udział w Biegu.

 

10. Kontakt

Mail: biuro@justynow-janowka.pl

Dyrektor biegu: Krzysztof Józefowicz


Trucht.com

Partnerzy imprezy:

Patroni medialni: