Stowarzyszenie Rozwoju Justynowa i Janówki istnieje od czerwca 2001 roku. Głównym zadaniem Stowarzyszenia jest działanie na rzecz społeczności lokalnej, wspieranie wszelkich inicjatyw mających na celu integrację mieszkańców i organizacji społecznych, ochrona zasobów przyrody ojczystej, wspieranie lokalnych twórców, promowanie sportu i rekreacji oraz utrwalanie dziejów naszych miejscowości.

Zgodnie ze statutem Stowarzyszenia sprawujemy opiekę nad dziećmi i rodzinami patologicznymi, będącymi w trudnej sytuacji materialnej. Dwukrotnie w ciągu roku kalendarzowego prowadzimy akcję pod hasłem: „Podziel się tym czego masz więcej”. Przed Świętami Wielkanocy i Bożego Narodzenia dzięki hojności mieszkańców naszych miejscowości oraz dzięki grzeczności właścicieli sklepów gromadzimy i dostarczamy paczki żywnościowe do około 23 rodzin potrzebujących pomocy.

Pod patronatem Stowarzyszenia i przy wsparciu Urzędu Gminy oraz Księdza Proboszcza od 2003 roku funkcjonuje „Świetlica Środowiskowa” dla dzieci. Uczęszczający do świetlicy uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Justynowie mogą pod fachową opieką nauczycielek odrobić lekcje, pobawić się i dostać posiłek. Na Dzień Dziecka dzieci każdego roku jadą na basen do Brzezin.

W 2004 roku rozpoczęliśmy współpracę z Fundacją „Bank Żywności” i zostaliśmy ujęci w programie unijnym PEAD dotyczącym dostarczania żywności dla najbiedniejszej ludności Unii Europejskiej. Zgodnie z tym programem otrzymujemy produkty spożywcze dla około 170 osób czyli 55 rodzin z naszego terenu. Rocznie Stowarzyszenie wydaje w przybliżeniu 5 ton żywności.

Od lipca 2008 roku Stowarzyszenie posiada statut Organizacji Pożytku Publicznego i jest zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Dzięki temu na naszą organizację można przekazać 1 % z podatku dochodowego pod nr 0000006159 oraz na nr konta:

32 8781 0006 0000 1892 2000 0010Posiadając statut Organizacji Pożytku Publicznego mogliśmy starać się o projekty unijne. W 2010 roku zostały złożone przez Stowarzyszenie trzy wnioski do Urzędu Marszałkowskiego i Wojewódzkiego Urzędu Pracy. Były to projekty dotyczące zajęć dodatkowych z logopedii i rytmiki dla dzieci z Samorządowego Przedszkola w Justynowie, projekty dla mieszkańców Justynowa i Janówki pt. „Integracja przez rekreację ruchową” oraz „Kwalifikacje przyjazne każdemu”. Udało się pozyskać fundusze z Unii Europejskiej tylko z jednego projektu „Kwalifikacje przyjazne każdemu”. Od stycznia 2011 roku, aż do 11 czerwca, 19 mieszkańców z Justynowa i Janówki uczęszczało na zajęcia z florystyki i projektowania ogrodów, przedsiębiorczości i informatyki. Projekt obejmował osoby, które są bezrobotne lub nieaktywne zawodowo.

Prezes stowarzyszenia
Beata Nowak